ks. Roman Mikler

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość,
ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość,
ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od
miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym. (Rz 8, 38-39)

Czyż do Twej służby, Panie miły,
Nie dość w niebie sług stanęło,
Że i przez moje słabe siły
Chcesz wykonać swoje dzieło?
Dziwne zrządzenie Twoje, Boże,
Więc Ci w ofierze serce złożę,
O, przyjm je, Panie!

ŚE 587


 

Ksiądz Roman Mikler
Urodził się 19 marca 1949 r. w Bielsku-Białej. Od najmłodszych lat związany był z tamtejszą parafią ewangelicką, gdzie aktywnie angażował się w jej życie, ucząc w szkółce niedzielnej, śpiewając w chórze, pracując jako wolontariusz na rzecz parafii. Znaczący wpływ na kształtowanie się jego duchowości miał Ks. Senior Adam Wegert. To on nakłonił swojego podopiecznego do rozpoczęcia studiów teologicznych.

W roku 1968 Roman Mikler rozpoczął edukację w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1973 roku obroną pracy magisterskiej zatytułowanej: Mowy misyjne Apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich. Po złożeniu pierwszego egzaminu kościelnego, w dniu 26 grudnia 1973 roku ordynowany został przez Biskupa Andrzeja Wantułę w kościele ewangelickim w Bielsku. W dniu ordynacji skierowany został do służby w Parafii Stare Bielsko jako wikariusz. Wiosną 1974 roku zawarł związek małżeński z Ewą z domu Tacina – córką Jana Taciny – muzyka i etnografa zwanego „Śląskiem Kolbergiem”. Służba w parafii starobielskiej pochłonęła go bez reszty. Bardzo lubił pracę z dziećmi i młodzieżą, jednocześnie miał świetny kontakt z osobami starszymi. Pracując u boku Księdza Manfreda Uglorza – późniejszego profesora teologii, miał możliwość wiele się nauczyć.

Po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego ówczesny Biskup – Janusz Narzyński skierował Księdza Romana Miklera na służbę do Parafii Ewangelickiej w Krakowie, gdzie z dniem 1 marca 1977 został nominowany na administratora parafii w Krakowie i Nowym Sączu. Dużą wsparciem dla młodego księdza była w tym czasie pomoc Księdza Seniora Karola Kubisza, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń.

W okresie kryzysu politycznego i gospodarczego początku lat osiemdziesiątych Ks. Roman Mikler organizował pomoc dla osób znajdujących się w trudnym położeniu, gościł wraz z małżonką pod swoim dachem rozlicznych przyjezdnych, którzy zaczęli przybywać do Krakowa, był jednocześnie inicjatorem i duszą kontaktów partnerskich z parafiami reformowanymi w Roden w Holandii. Nie brakowało mu pomysłów duszpasterskich i racjonalizatorskich – poza generalnym remontem kościoła, pomieszczeń parafialnych, w kolejnych latach udało się przeprowadzić renowację zabytkowego cmentarza kalwińskiego w Łuczanowicach. Mimo wielu wyzwań administracyjnych i gospodarczych, które pochłaniały wiele sił i czasu, Ks. Roman Mikler na pierwszym planie stawiał zawsze pracę duszpasterską. W roku 1992 został on mianowany przez Biskupa Jana Szarka Ogólnopolskim Wizytatorem Lekcji Religii. Jako przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1989-2006 kontynuował pracę na rzecz ekumenii zapoczątkowaną przez swojego poprzednika Ks. Karola Kubisza.

Dzień 12 września 2005 roku należał do najtrudniejszych w jego życiu – z uwagi na stan zdrowia, Ksiądz Roman Mikler złożył rezygnację z pełnionego urzędu Proboszcza Parafii Ewangelickiej w Krakowie.

W piątek 24 lutego 2012 roku po długiej i ciężkiej chorobie zasnął w Panu otoczony miłością Małżonki, przyjaźnią i szacunkiem parafian, dla których na zawsze pozostanie Duchowym Ojcem, Bratem i Przyjacielem. W przeddzień podjęcia służby na niwie Pańskiej ksiądz Roman Mikler napisał: Trudno jest objąć myślą szereg osób i faktów, przez które Bóg przemawiał do mnie. Jedynie On zna drogę, po której dotychczas mnie prowadził. Obym nadal wzrastał w pewności, że moc i pomoc Jego Ducha będzie ze mną w pełnieniu służby wśród tych, za życie których On oddał swoje życie.
Zachowamy go w pamięci jako człowieka, który swoim życiem złożył świadectwo żywej obecności Jezusa Chrystusa w krakowskiej wspólnocie.

Nabożeństwo żałobne pamięci ks. Romana Miklera odbyło się 2 marca 2012 r. w kościele św. Marcina w Krakowie. Nabożeństwo prowadził ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bielsku-Białej.