Parafia
Ewangelicko-Augsburska
w Krakowie

Nabożeństwa
Wieliczka: 08:00
Kraków: 10:00 / 19:00

Biblijne hasło roku 2024

„Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości.”

Pierwszy List do Koryntian 16,14 (BE)

Aktualności

Wierzymy, że…

Tylko Jezus Chrystus (solus Christus) jest Odkupicielem, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy ludzkości i zmartwychwstał. Dlatego nie ma zbawienia poza Osobą Jezusa Chrystusa. Jego Ofiara na krzyżu Golgoty dokonana została raz na zawsze, stając się udziałem wszystkich, którzy z wiarą słuchają i przyjmują do swego życia Słowo Boga. 1 List do Koryntian 1,23; 1 List do Tymoteusza 2,5–6.

Tylko z Bożej łaski przez wiarę (sola gratia per fidem) grzesznik jest usprawiedliwiony (zbawiony) dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiara jest zaufaniem Bogu, a nie zasługą względem Niego. Posłuszeństwo woli Bożej i dobre uczynki są owocami wiary, która jest czynna w miłości do Boga i bliźniego. List do Rzymian 3,23–24; List do Rzymian 6,23; List do Galacjan 5,6.

Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) jest źródłem poznania objawienia Boga i drogowskazem dla wiary i życia każdego chrześcijanina. Pismo Święte ma w życiu Kościoła nadrzędne znaczenie. Tradycja, dogmaty i zwyczaje kościelne są oceniane według Pisma Świętego. 2 List do Tymoteusza 3,16..

Tylko Słowo (solum Verbum) – Duch Święty budzi wiarę poprzez Słowo Boże głoszone (zwiastowane) w kazaniu i sakramentach. 1 Księga Mojżeszowa 1; List do Hebrajczyków 4,12.

Co nas wyróżnia?

Kościół uważamy za jeden, święty, powszechny i apostolski. Jest on wspólnotą świętych (wierzących), w której wiernie zwiastowana jest Ewangelia i zgodnie z nią udzielane są sakramenty.

Dwa sakramenty ustanowione przez Jezusa Chrystusa, w których obietnice zawarte w Słowie Bożym łączą się z widzialnymi znakami:

– w Chrzcie Świętym woda łączy się ze Słowem Bożej obietnicy zbawienia, uwolnienia od śmierci i odpuszczenia grzechów. Chrzest przyjmowany jest wiarą i realizuje się w codziennym nawróceniu. Chrzest udzielany jest dzieciom i nieochrzczonym dorosłym;

– w Wieczerzy Pańskiej dzięki Słowu Bożemu, otrzymujemy prawdziwe ciało i krew Chrystusa w chlebie i winie, a wraz z nimi odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. Wieczerza Pańska udzielana jest wszystkim pod dwoma postaciami.

Praktykujemy spowiedź jako wyznanie grzechów i przyjęcie odpuszczenia, która może mieć charakter indywidualny przed Bogiem, przed spowiednikiem i powszechny w czasie nabożeństwa.

Powszechne kapłaństwo ochrzczonych w Kościele luterańskim, zakłada, że każdy ochrzczony ma dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa bez konieczności odwoływania się do innych pośredników (kapłanów czy świętych). Poprzez Chrzest Święty jesteśmy powołani do odpowiedzialności za Kościół. 1 List Piotra 2,5.9

Dane kontaktowe

Parafia Ewangelicko-Augsbursla w Krakowie
ul. Grodzka 58
31-044 Kraków
krakow@luteranie.pl
+48 12 446 64 30 / +48 508 181 045
Nr konta: 46 2490 0005 0000 4530 5126 4142