Rada Parafialna (wprowadzona 8 stycznia 2023 r.)

Prezydium Rady

ks. Łukasz Ostruszka – Prezes
Anna Płonka – Kurator (Wiceprezes)
Joanna Godfrejów – Skarbnik
Jolanta Palowska – Sekretarz

Członkowie Rady

Marcin Gajownik
Joanna Godfrejów
Marcin Król
Bartosz Kwiatkowski
Krystyna Laskowska
ks. Filip Lipiński
Jolanta Palowska
Anna Płonka
Lucyna Pomierny-Chamioło
Patrycja Prostak

Parafialna komisja rewizyjna

Jan Lesiuk
Karol Moddelmog
Krystyna Pomierny

Składy komisji

Komisja ds. dobroczynności

Lucyna Pomierny-Chamioło
Krystyna Laskowska (przewodnicząca)
Joanna Godfrejów
Anna Płonka
ks. Łukasz Ostruszka

Komisja ds. misji i ewangelizacji

Patrycja Prostak
Anna Płonka
Bartosz Kwiatkowski
Marcin Król
ks. Łukasz Ostruszka (przewodniczący)

Komisja ds. dziedzictwa

Marcin Gajownik (przewodniczący)
Bartosz Kwiatkowski
Jolanta Palowska
ks. Łukasz Ostruszka

Komisja ds. gospodarczych

Patrycja Prostak
Marcin Gajownik
Marcin Król (przewodniczący)
Joanna Godfrejów
ks. Łukasz Ostruszka

Kalendarz posiedzeń Rady Parafialnej (2024 r.)

24.01.2024
21.02.2024
13.03.2024
10.04.2024
08.05.2024
12.06.2024
10.07.2024
14.08.2024
11.09.2024
09.10.2024
13.11.2024
11.12.2024

Kompetencje Rady Parafialnej (źródło: Regulamin Parafialny)

§ 21
W wykonywaniu sprawowanego zarządu Parafii do właściwości Rady Parafialnej należy w szczególności:
a) czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii,
b) wspieranie duszpasterzy w modlitwie i współdziałanie z nimi w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
c) dawanie dobrego przykładu innym,
d) zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
e) troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
f) organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele,
g) przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
h) uchwalenie wniosku o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,
i) zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań budżetowych i opracowywanie projektu budżetu Parafii,
j) sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców oraz dokonywanie podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
k) podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania świeckich pracowników parafialnych, a także ustalanie warunków służby duchownych i pracy świeckich pracowników Parafii,
l) powoływanie komisji parafialnych,
m) przedstawianie kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.