Ks. Roman Mikler – wspomnienie

Urodził się 19 marca 1949 r. w Bielsku-Białej. Od najmłodszych lat związany był z tamtejszą parafią ewangelicką, gdzie aktywnie angażował się w jej życie, ucząc w szkółce niedzielnej, śpiewając w chórze, pracując jako wolontariusz na rzecz parafii. Znaczący wpływ na kształtowanie się jego duchowości miał Ks. Senior Adam Wegert. To on nakłonił swojego podopiecznego do rozpoczęcia studiów teologicznych.

W roku 1968 Roman Mikler rozpoczął edukację w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1973 roku obroną pracy magisterskiej zatytułowanej: Mowy misyjne Apostoła Pawła w Dziejach Apostolskich. Po złożeniu pierwszego egzaminu kościelnego, w dniu 26 grudnia 1973 roku ordynowany został przez Biskupa Andrzeja Wantułę w kościele ewangelickim w Bielsku. W dniu ordynacji skierowany został do służby w Parafii Stare Bielsko jako wikariusz. Wiosną 1974 roku zawarł związek małżeński z Ewą z domu Tacina – córką Jana Taciny – muzyka i etnografa zwanego „Śląskiem Kolbergiem”. Służba w parafii starobielskiej pochłonęła go bez reszty. Bardzo lubił pracę z dziećmi i młodzieżą, jednocześnie miał świetny kontakt z osobami starszymi. Pracując u boku Księdza Manfreda Uglorza – późniejszego profesora teologii, miał możliwość wiele się nauczyć.

Po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego ówczesny Biskup – Janusz Narzyński skierował Księdza Romana Miklera na służbę do Parafii Ewangelickiej w Krakowie, gdzie z dniem 1 marca 1977 został nominowany na administratora parafii w Krakowie i Nowym Sączu. Dużą wsparciem dla młodego księdza była w tym czasie pomoc Księdza Seniora Karola Kubisza, z którym łączyła go serdeczna przyjaźń.

W okresie kryzysu politycznego i gospodarczego początku lat osiemdziesiątych Ks. Roman Mikler organizował pomoc dla osób znajdujących się w trudnym położeniu, gościł wraz z małżonką pod swoim dachem rozlicznych przyjezdnych, którzy zaczęli przybywać do Krakowa, był jednocześnie inicjatorem i duszą kontaktów partnerskich z parafiami reformowanymi w Roden w Holandii. Nie brakowało mu pomysłów duszpasterskich i racjonalizatorskich – poza generalnym remontem kościoła, pomieszczeń parafialnych, w kolejnych latach udało się przeprowadzić renowację zabytkowego cmentarza kalwińskiego w Łuczanowicach. Mimo wielu wyzwań administracyjnych i gospodarczych, które pochłaniały wiele sił i czasu, Ks. Roman Mikler na pierwszym planie stawiał zawsze pracę duszpasterską. W roku 1992 został on mianowany przez Biskupa Jana Szarka Ogólnopolskim Wizytatorem Lekcji Religii. Jako przewodniczący Krakowskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w latach 1989-2006 kontynuował pracę na rzecz ekumenii zapoczątkowaną przez swojego poprzednika Ks. Karola Kubisza.

Dzień 12 września 2005 roku należał do najtrudniejszych w jego życiu – z uwagi na stan zdrowia, Ksiądz Roman Mikler złożył rezygnację z pełnionego urzędu Proboszcza Parafii Ewangelickiej w Krakowie.

W piątek 24 lutego 2012 roku po długiej i ciężkiej chorobie zasnął w Panu otoczony miłością Małżonki, przyjaźnią i szacunkiem parafian, dla których na zawsze pozostanie Duchowym Ojcem, Bratem i Przyjacielem. W przeddzień podjęcia służby na niwie Pańskiej ksiądz Roman Mikler napisał: Trudno jest objąć myślą szereg osób i faktów, przez które Bóg przemawiał do mnie. Jedynie On zna drogę, po której dotychczas mnie prowadził. Obym nadal wzrastał w pewności, że moc i pomoc Jego Ducha będzie ze mną w pełnieniu służby wśród tych, za życie których On oddał swoje życie.
Zachowamy go w pamięci jako człowieka, który swoim życiem złożył świadectwo żywej obecności Jezusa Chrystusa w krakowskiej wspólnocie.

Nabożeństwo żałobne pamięci ks. Romana Miklera odbyło się 2 marca 2012 r. w kościele św. Marcina w Krakowie. Nabożeństwo prowadził ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Dalsza część uroczystości miała miejsce na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Bielsku-Białej.

Podobne wpisy