Wybory w Parafii – zgłoszenia do 11.09.2022

Zgodnie z § 22 oraz § 23 p.1 Regulaminu Parafialnego Rada Parafialna ogłasza zwołanie Zgromadzenia Parafialnego wyborczego – Rady Parafialnej, Parafialnej Komisji Rewizyjnej i Synodu Diecezjalnego na dzień 25 września 2022 r. po nabożeństwie głównym.

Zgodnie z § 24 Regulaminu Parafialnego: „Kandydatów do władz parafialnych zgłaszają parafianie posiadający czynne prawo wyborcze, najpóźniej na dwa tygodnie przed wyborami, w kancelarii parafialnej lub na ręce Proboszcza. Osoba zgłaszająca kandydata zobowiązana jest do dołączenia do zgłoszenia zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydata”.

Regulamin Parafialny w § 8 określa także, kto może wybierać, a więc kto ma czynne prawo wyborcze oraz kto może być wybierany, czyli posiada bierne prawo wyborcze.  „Prawo głosu i czynne prawo wyborcze w Parafii przysługuje tym członkom Parafii, którzy, zostali konfirmowani albo wstąpili do Kościoła, ukończyli 18 lat, uczęszczają na nabożeństwa i opłacili w przepisanym terminie przypadającą na nich składkę za rok ubiegły lub zostali z niej zwolnieni przez Radę Parafialną. Bierne prawo wyborcze w Parafii przysługuje jej członkom, którzy przez okres trzech lat nieprzerwanie posiadają czynne prawo wyborcze, ukończyli 21 lat, biorą udział w życiu kościelnym i przystępują do Stołu Pańskiego”.

Formularze zgłoszeniowe można odebrać w kancelarii parafialnej. Kandydatów można zgłaszać do niedzieli 11.09.2022

Komentowanie niedozwolone.