Rada Parafialna rozpoczęła kadencję

W niedzielę 8 stycznia 2023 r. odbyło się wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej, której kadencja potrwa pięć lat. Uroczystość poprowadził bp Marian Niemiec w asyście ks. Łukasza Ostruszki. 

Przypomnijmy, że Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie wybrało Radę Parafialną w niedzielę 25 września 2022 r. w następującym składzie: 

Marcin Gajownik

Joanna Godfrejów

Marcin Król

Bartosz Kwiatkowski

Krystyna Laskowska

Jolanta Palowska

Anna Płonka

Lucyna Pomierny-Chamioło

Patrycja Prostak

Wybór został zatwierdzony przez Radę Diecezjalną Ewangelicko-Augsburskiej Diecezji Katowickiej dnia 7 października 2022 r. Na najbliższym posiedzeniu członkowie Rady wybiorą prezydium: prezesa, wiceprezesa (kuratora), skarbnika i sekretarza. Nowa Rada Parafialna prosi o modlitwy i wsparcie. 

Równolegle rozpoczęła się kadencja Komisji Rewizyjnej w składzie: 

Jan Lesiuk

Danuta Marek

Krystyna Pomierny

W czasie tego samego nabożeństwa zbór podziękował również radnym, którzy zakończyli służbę w Radzie Parafialnej i ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej. 

Stefan Kozieł

Andrzej Niedoba

Aleksandra Rzońca

Waldemar Uhl

Maciej Godfrejów

Małgorzata Palmi

Stefan Kozieł, odpowiedzialny w parafii m.in. za organizację Godzin Biblijnych, służył w Radzie Parafialnej ponad 40 lat. Z kolei Waldemar Uhl jako opiekun filiału w Wieliczce ponad 30 lat. Proboszcz złożył wszystkim ustępującym radnym i członkom Komisji Rewizyjnej podziękowania oraz gratulacje, a także wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy na innych polach. 

Zadania członków Rady Parafialnej określa Prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej:

1)  Czuwanie nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewienie życia religijnego w Parafii. 

2)  Wspieranie duszpasterza w modlitwie i współdziałanie
z nim w duchowym budowaniu Parafii w myśl zasady powszechnego kapłaństwa. 

3)  Dawanie dobrego przykładu innym. 

4)  Zabieganie o godne święcenie niedziel i świąt, troska o zewnętrzny porządek oraz czas i miejsce nabożeństw i o regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa oraz współdziałanie w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych. 

5)  Troska o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży. 

6) Prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, organizowanie pieczy nad ubogimi i chorymi, popieranie wszelkich spraw dobroczynności w Parafii i w Kościele. 

7)  Przygotowanie wyborów Proboszcza, Proboszcza Pomocniczego, Rady Parafialnej, Komitetu Parafialnego i delegatów do Synodu Diecezjalnego. 

8)  Uchwalenie  wniosku  o  przydzielenie  Proboszczowi  Wikariusza
i przygotowanie wniosku na Zgromadzenie Parafialne o ustanowieniu dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii. 

9)  Zarząd majątkiem parafialnym, składanie rocznych sprawozdań finansowych i opracowywanie projektu budżetu. 

10)  Sporządzanie, uzupełnianie i weryfikowanie listy wyborców 

11)  Powoływanie i zwalnianie świeckich pracowników Parafii oraz ustalanie warunków zatrudniania duchownych i świeckich pracowników parafii. 

12)  Powoływanie komisji parafialnych. 

13)  Przedstawienie przełożonym władzom kościelnym wniosków
w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem

Komentowanie niedozwolone.