Regulamin stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie

Stypendium socjalneprzyznawane uczniom z rodzin w trudnej sytuacji socjalnej (wysokość dochodu na poszczególnych członków rodziny)

§1

Stypendium jest przeznaczone dla członków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

§2

Stypendium jest przyznawane na rok a w przypadku uczniów szkół podstawowych jest to jednorazowa wyprawką szkolna. Wypłaty stypendium następują co miesiąc ( przez 9 miesięcy w przypadku studentów, przez 10 miesięcy w przypadku uczniów gimnazjów i liceów). Pierwsza wypłata ma miejsce nie wcześniej niż w listopadzie.

§3

Stypendium socjalne jest przyznawane na udokumentowany wniosek rodzica/opiekuna, złożony w terminie 4 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

§4

Podstawą do oceny sytuacji materialnej jest wysokość udokumentowanych dochodów, przypadających miesięcznie na osobę w rodzinie ucznia, wyliczona według następujących dokumentów:

a) pisemne uzasadnienie trudnej sytuacji materialnej,

b) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie stanowiących wspólne gospodarstwo domowe,

c) oświadczenia o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku kalendarzowym,

d) oświadczenie rodziców lub opiekunów o braku przychodów z innych źródeł,

e) inne dokumenty, które mogą pomóc w ocenie sytuacji materialnej rodziny.

§5

Uczniowie objęci programem stypendialnym, który pokrywa koszty czesnego w szkołach imienia M. Reja nie mogą ubiegać się o stypendium socjalne w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

§6

Studenci i uczniowie, starający się o stypendium, winni wykazać się aktywnością w życiu parafii (uczestnictwo w nabożeństwach, lekcjach religii, spotkaniach młodzieżowych i studenckich, wolontariat).

§7

Dane osobowe uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednol.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) i niniejszym regulaminem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie.

§8

Wysokość stypendium określa komisja stypendialna i jest ono uzależnione od ilości złożonych wniosków w danym roku.

 

Stypendium edukacyjneprzyznawane za wyniki w nauce (wysokość średniej)

§1

Stypendium jest przeznaczone dla członków Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

§2

Stypendium jest przyznawane raz na rok.  Wypłata stypendium ma miejsce nie wcześniej niż w listopadzie.

§3

Stypendium edukacyjne jest przyznawane na udokumentowany wniosek rodzica/opiekuna, złożony w terminie do 15 października. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2.

§4

Podstawą do uzyskania stypendium jest przedstawienie dokumentów stwierdzających osiągnięcia w nauce w ubiegłym roku szkolnym:

a) wysokość średniej

– w szkole podstawowej co najmniej 4,85
– w gimnazjum co najmniej 4,70
– w szkole średniej co najmniej 4,60
– w szkole wyższej co najmniej 4,50,

b) zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach pozaszkolnych i ocena osiąganych wyników

c) inne dokumenty, które pozwolą ocenić osiągnięcia ucznia.

§5

Studenci i uczniowie, starający się o stypendium, winni wykazać się aktywnością w życiu parafii (uczestnictwo w nabożeństwach, lekcjach religii, spotkaniach młodzieżowych i studenckich, wolontariat).

§6

Dane osobowe uczniów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej oraz członków ich rodzin są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednol.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) i niniejszym regulaminem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosków o przyznanie pomocy materialnej. Administratorem danych osobowych jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie.

§7

Wysokość stypendium określa komisja stypendialna i jest ono uzależnione od ilości złożonych wniosków w danym roku.

Dokumenty niezbędne do złożenia podania o stypendium dostępne są w kancelarii parafialnej.